Γυναικολογικός έλεγχος - ΤΕΣΤ ΠΑΠ


Αποτελώντας τη μέθοδο εκλογής για την ανίχνευση ενδοεπιθηλιακής ανίχνευσης στον τράχηλο της μήτρας, δίνεται η δυνατότητα λήψης δείγματος από τον ενδοτράχηλο και τον εξωτράχηλο ενώ ταυτόχρονα γίνεται εκτίμηση της χλωρίδας του κόλπου.

Προσφέρεται η ταχεία ενημέρωση των αποτελεσμάτων με σκοπό τον καθησυχασμό αλλά και τη συζήτηση - αντιμετώπιση του εκάστοτε αποτελέσματος.

Σημείωση: συστήνεται η αποφυγή σεξουαλικής επαφής και ενδοκολπικών σκευασμάτων για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών πριν από τη λήψη.